U bent hier: Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de DOKTERONLINE WEBSITE EN SERVICE via zapotheek.nl WEBSITE

Aanvaarding van de algemene voorwaarden
Middels het plaatsen van een bestelling via onze website aanvaardt u onze algemene voorwaarden inclusief onze privacyverklaring en stemt u ermee in een overeenkomst aan te gaan met de apotheek en arts die Dokteronline aangewezen heeft nadat u uw bestelling heeft geplaatst. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst tussen de klant en de onderneming en zijn ook van toepassing op de overeenkomst tussen een klant en de verstrekker van de producten en de arts (indien van toepassing). Dokteronline via zapotheek.nl treedt slechts op als tussenpersoon die de benodigde informatie doorgeeft. U ontvangt een e-mail van Dokteronline met daarin de naam van de aangewezen apotheek en, indien van toepassing, de naam van de aangewezen onafhankelijke arts, nadat uw bestelling is aanvaard door de apotheek en de arts (indien van toepassing).

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
* ‘Overmacht': Een voorval dat zich voordoet als gevolg van een direct, onmiddellijk en exclusief optreden van de krachten der natuur, niet beheersbaar en niet beïnvloedbaar door menselijk handelen en zonder menselijk toedoen, van zodanige aard dat het niet voorkomen of afgewend had kunnen worden door enige vorm van voorzorgsmaatregelen of zorgvuldigheid of andere mate van zorgplicht of oplettendheid.
* ‘Overeenkomst': De overeenkomst wordt aangegaan door het aanvaarden van de algemene voorwaarden.
* ‘Vervoerder': Erkende vervoers- en couriersbedrijven, zoals bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – UPS / DHL / Royal Mail / Parcel Force / TNT.
* ‘Onderneming’: eMedvertise NV handelend als Dokteronline, de eigenaar/eigenaren van deze website, functioneert/functioneren uitsluitend als tussenpersoon in het doorgeven van de benodigde informatie aan de verstrekker van de producten opgenomen in Dokteronline via de zapotheek.nl website.
* ‘Inhoud': Alle inhoud, zoals tekst, informatie, afbeeldingen en geluidsfragmenten, wordt ter beschikking gesteld door Dokteronline.
* ‘Klant’: Bezoekers van de website, die de algemene voorwaarden aanvaarden en een bestelling plaatsen.
* ‘Arts': Een onafhankelijk arts, met een toelating van het rechtsgebied waar hij/ zij verblijft, die de medische vragenlijst zal beoordelen en een besluit neemt met betrekking tot het wel of niet vertrekken van een direct aan u gericht recept.
* ‘Artsconsultatie': De beoordeling van je medische vragenlijst door een arts; het bepalen dat in uw geval een recept moet worden voorgeschreven; en het daadwerkelijk vertrekken van een geschikt recept voor de medicatie die u wenst aan te schaffen.
* ‘Dokteronline’ of ‘Website’: Deze website, www.Dokteronline.com via www.zapotheek.nl of http://zapotheek.nl.
* ‘Medische vragenlijst’: Vragenlijst van de arts ter beoordeling van uw medische voorgeschiedenis.
* ‘Bestelling’: Het verzoek via de website om bepaalde producten aan te schaffen.
* ‘Wachtwoord’: Een geheim woord of geheime code.
* ‘Privacyverklaring’: De navolgende verklaring (zie ‘privacyverklaring’).
* ‘Producten’: De genoemde producten op Dokteronline.
* ‘Verstrekker’ of ‘apotheek': De verstrekker van de producten, een onafhankelijke apotheek die de producten direct verstrekt aan en verzend naar u in reactie op het geldige, aan u voorgeschreven recept. De apotheek kan alleen wettelijk medicatie aan u verstrekken na ontvangst van een geldig recept van een geregistreerde voorschrijver binnen de Europese economische regio. Recepten worden uitgegeven uitsluitend naar inzicht van de voorschrijver.
* ‘Diensten': Het aanbieden van een professioneel softwareplatform voor online overleg en recepten voor medicatie via het internet.
* ‘Site': De website, de inhoud en de diensten.
* ‘Algemene voorwaarden ‘: Deze algemene voorwaarden.

Algemene beschrijving van de handelwijze van een transactie via deze site
De website verstrekt een professioneel softwareplatform voor online overleg en recepten voor medicatie via het internet. Na plaatsing van een bestelling via de website ontvangt u een e-mail met daarin de naam van de verstrekker van de producten en, indien van toepassing, van een arts. Een vervolgaankoop van producten wordt voltooid middels een aparte overeenkomst tussen de klant en de apotheek en, indien van toepassing, een arts. Dokteronline treedt slechts op als tussenpersoon (a) bij het doorgeven van uw medische informatie en uw aanvraag voor een recept of een vraag aan een arts; en (b) bij het doorgeven van uw recept voor medicatie aan een apotheek, die niet is aangesloten bij Dokteronline. Dokteronline treedt tevens op als incassovertegenwoordiger voor zowel de apotheek als de arts(en).

Onderstaande stappen zullen worden uitgevoerd terzake van een transactie die werd voltooid via de website:
a. Eerst wordt u verzocht het product te selecteren dat u wenst te bestellen.
b. Ten tweede wordt u geacht de gedetailleerde medische vragenlijst (de ‘medische vragenlijst’) die beoordeeld wordt door de arts volledig in te vullen.
c. Ten derde wordt u verzocht deze overeenkomst te lezen en te aanvaarden.
d. Ten vierde bent u verplicht een geldig e-mailadres te verstrekken; selecteer een wachtwoord (‘wachtwoord’) indien nodig; verstrek een factuuradres, een afleveradres en creditcard-/betalingsgegevens. U wordt ook verzocht te bevestigen of u e-mails wilt ontvangen van Dokteronline over aanbiedingen van producten via de site en/of over uw specifieke bestelling.
e. Ten vijfde ontvangt u een bevestigings-e-mail van uw bestelling (‘bevestiging van bestelling’) met daarin het bestelnummer dat u kunt gebruiken voor het volgen van uw bestelling.
Indien u in het verleden al een bestelling heeft geplaatst bij Dokteronline en reeds beschikt over een wachtwoord is een aantal van de voorgenoemde stappen mogelijk niet van toepassing.
De medische vragenlijst wordt onderworpen aan de goedkeuring van de arts en vormt hierdoor geen onherroepelijke verplichting aan de apotheek om de producten te verzenden totdat er een recept van de arts voor het product ontvangen en goedgekeurd is door de apotheek.
f. Ten zesde, na ontvangst door de apotheek van het recept van de arts voor het product dat u heeft besteld, dat in vorm en inhoud aanvaardbaar is voor de apotheek, levert de apotheek de producten af zodat deze in het bezit komen van een door de apotheek aangewezen particuliere vervoerder (de ‘vervoerder’), die optreedt als uw vertegenwoordiger voor de bezorging van de producten. De vervoerder ontvangt namens u de producten op de geregistreerde vestigingsplaats van de apotheek en verzendt deze vervolgens naar u, en wel naar het adres dat is vermeld in de bevestiging van de bestelling.

Bestellingen worden aanvaard naar ons inzicht en het inzicht van de artsen en de apotheken, en wij hebben het recht bestellingen zonder enige verdere uitleg te weigeren.

Tussenpersoon
Dokteronline via zapotheek.nl treedt op als een tussenpersoon voor de verkoop van de producten en verlening van diensten die direct aan u worden aangeboden en verkocht door apotheken en artsen. Dit kan inhouden dat op grond van landelijk geldend recht de apotheken en artsen zich moeten houden aan beroepsgedragsregels en/of wettelijke voorschriften en dat de verstrekking van medische adviesdiensten en/of de verstrekking van de producten onderhevig zijn aan regels en wetgeving van de vestigingslocatie van artsen en apotheken. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle verkopen die gedaan worden via de site en alle apotheken en artsen moeten voldoen aan deze voorwaarden en bepalingen. Om twijfel te voorkomen: alle verstrekkingen van producten van de apotheek/apotheken in het Verenigd Koninkrijk zijn onderhevig aan Engelse recht en worden geacht plaats te vinden in Engeland; zij vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. Verstrekkingen van producten van apotheek/apotheken in andere Europese landen vallen onder het recht van het desbetreffende Europese land van vestiging van de apotheek en worden geacht in dat land plaats te vinden; ze vallen onder de exclusieve jurisdictie van rechtbanken van respectievelijke landen.

Prijswijzigingen
Dokteronline via zapotheek.nl behoudt zich het recht op prijswijzigingen voor. Prijzen die ten tijde van het plaatsen van een bestelling van kracht zijn, blijven geldig gedurende het gehele koopproces. *Wanneer een software- of menselijke fout optreedt, bijvoorbeeld in de lijst met producten die overduidelijk verkeerd geprijsd zijn, behoudt Dokteronline via zapotheek.nl zich het recht voor om een bestelling te annuleren, waarbij aanvullende informatie verstrekt wordt.

Wijzigingen binnen het productassortiment
Dokteronline via zapotheek.nl behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van producten op de site te wijzigingen en om producten uit het assortiment te verwijderen alvorens een bestelling is ontvangen.

Productinformatie
Wij doen ons uiterste best voor de juistheid van de inhoud van de site te zorgen. Omdat wij echter als mensen fouten kunnen maken, behouden wij ons het recht op onbedoelde fouten voor. Kleuren op uw computerscherm zijn niet altijd volledig correct. U dient altijd na te gaan of het product dat u is toegezonden, overeenkomt met de bevestiging van uw bestelling en met de uitkomst van uw online consult alvorens het product te gebruiken.

Jonger dan 18 jaar?
Indien u jonger bent dan 18 jaar dient u toestemming te hebben van uw ouders of verzorgers voordat u een bestelling op deze website plaatst.

Betaling
Prijzen worden uitsluitend in EURO vermeld.Alle betalingen dienen te worden gedaan via creditcard, iDeal, automatische incasso of zoals aangegeven op de site. Betalingen worden door Dokteronline ontvangen namens de apotheek en de arts.

Wanneer de door u gekozen betaalmethode niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd, kan Dokteronline via zapotheek.nl zonder enige ingebrekestelling, buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, met een minimum van 15 euro extra administratiekosten, onverminderd de vordering van Dokteronline via zapotheek.nl ten aanzien van de vergoeding van alle gerechtelijke en incassokosten.

Schadeloosstelling
De inhoud van de site is slechts bedoeld als algemene informatie en is niet bedoeld als diagnostisch of therapeutisch advies of anderszins een vervanging voor medisch advies. DOKTERONLINE en/of zapotheek.nl (alsook de artsen en apotheken/apothekers) ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE WERKING VAN DE AANGEBODEN PRODUCTEN, DE INHOUD VAN BIJSLUITER BIJ HET PRODUCT, INFORMATIEVE TEKSTEN, OMSCHRIJVINGEN VAN BEHANDELMETHODEN EN ANDERE BESCHRIJVINGEN OP DE WEBSITE, NOCH KUNNEN ER HIERVOOR GARANTIES GEGEVEN WORDEN. Wij geven geen juridisch of medisch advies, noch verstrekken wij medische of diagnostische diensten. Het vertrouwen dat u op of door deze website in de informatie verkregen hebt, komt geheel voor uw eigen risico.

Door gebruik te maken van deze site verklaart u de informatie op eigen risico te gebruiken en dat de volledige verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebruik van deze site bij u ligt. U bent verantwoordelijk voor het nemen van alle voorzorgsmaatregelen die u nodig of raadzaam acht ter bescherming tegen eventuele schade, verlies of risico die door het gebruik van deze site kunnen ontstaan.

U gaat ermee akkoord om ons (alsook de artsen en apotheken/apothekers) te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen ten aanzien van verlies, uitgaven, kosten of beschadigingen (inclusief redelijke vergoedingen voor onze advocaten, deskundigen en overige redelijke proceskosten) voortvloeiend uit, ontstaan als gevolg van, of op welke manier dan ook gerelateerd aan:(1) het niet naleven van deze algemene voorwaarden; (2) onbevoegd of onwettig gebruik van deze site; (3) misverstanden van uw kant in samenhang met deze site; (4) onbevoegd of onwettig gebruik van deze site door andere personen die gebruik maken van uw wachtwoord; en/of, (5) vorderingen ingediend door personen of rechtspersonen anders dan de partijen van deze overeenkomst, die voortvloeien uit of ten aanzien van uw gebruik van deze site, inclusief de via deze site verkregen informatie.

Medische informatie
Om de arts in staat te stellen te beslissen of de door u bestelde producten zonder enig risico aan u voorgeschreven kunnen worden, is het essentieel dat de informatie die u door middel van de medische vragenlijst verstrekt zo accuraat en compleet mogelijk is. Het weglaten van door ons gevraagde informatie kan leiden tot het voorschrijven van producten die u gezondheid mogelijk schaden.

Om schade aan uw gezondheid te voorkomen, is het van groot belang dat u ons via de medische vragenlijst alle medicatie meldt, die u momenteel gebruikt.

Indien u de medische vragenlijst niet kunt invullen, stemt u ermee in dat het product niet besteld wordt. In plaats daarvan raadpleegt u uw eigen arts of de door u gebruikte medicatie bij gebruik van dit product tot een contra-indicatie kan leiden en of het gebruik van dit product op basis uw medische geschiedenis ontraden wordt zodat u geen gezondheidsrisico loopt.

De voorgeschreven medicatie, zoals de producten, heeft mogelijk bijwerkingen. U dient zich te realiseren en te begrijpen dat als gevolg van het gebruik van het voorgeschreven product bijwerkingen kunnen optreden, inclusief maar niet beperkt tot de in de bijsluiter van het product genoemde bijwerkingen.

U stemt ermee in om uw eigen arts en/of apotheker over het gebruik van het gekozen product in te lichten.

U dient zich te realiseren en te begrijpen dat het gewenste resultaat van het gebruik van het bestelde product – al is het voorgeschreven – door een arts, verplegend personeel of administratief medewerker niet gegarandeerd kan worden.

Dokteronline en/of zapotheek.nl (alsook de artsen en apotheken/apothekers) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van de diagnose, behandeling of voorgeschreven medicatie of het correcte gebruik van de verstrekte producten. Het komt op de koper neer om de verstrekte producten onder toezicht van een arts te gebruiken.

Aflevering
Na ontvangst van de bestelling wordt deze na goedkeuring door een arts verzonden. De verzendkosten verschillen al naar gelang afleveradres en de gekozen verzendwijze. Genoemde levertijden gelden bij benadering en zijn gebaseerd op beschikbaarheid en gangbare levertijd. Houdt u er rekening mee dat sommige producten niet verzonden worden naar bepaalde bestemmingen. Dit wordt op de site aangegeven. Ten gevolge van FDA-voorschriften leveren wij als onderdeel van ons beleid geen producten naar de VS.

Levering van alle bestelde producten geschiedt in een onafhankelijke en geregistreerde apotheek. Alle producten worden verzonden namens en op risico van de klant. De klant vergoedt Dokteronline en/of zapotheek.nl (alsook de artsen, apotheken/ apothekers) voor eventuele en alle juridische handelingen die getroffen zijn tegen de klant in het geval van het niet handelen in overeenstemming met de bepalingen en import wetgeving opgelegd door de overheid van het land van bestemming. Inklaringskosten, belastingen en tarieven die voor uw land gelden, komen voor uw rekening.

U wijst de vervoerder hierbij aan als uw vertegenwoordiger en gemachtigde om de levering van de producten op de geregistreerde vestigingslocatie van de apotheek te aanvaarden. Zodra de vervoerder de producten in ontvangst neemt, zal de apotheek haar verplichting uit hoofde van de overeenkomst(en) als voltooid achten en gaan risico en eigendomsrecht op u over.

Annulering / retourneren
Aangezien medische producten vallen onder bederf onderhevige levensmiddelen en persoonsgebonden zijn in de zin van dat ze specifiek zijn voorgeschreven aan u en om het risico te voorkomen dat er aanpassingen gemaakt zijn in de producten kan Dokteronline geen producten terugnemen behalve in het geval van gebreken van of schade aan de producten zelf, of wanneer het verkeerde product aan u is geleverd. Medicatie vormt een uitzondering op de bepaling van het aanvaarden van retouren onder het Consumentenbeschermingreglement (koop op afstand) 2000 (zoals gewijzigd).

Indien het aan u geleverde product gebreken of beschadigingen vertoont of het verkeerde product geleverd is, kunt u:

1. uw bestelling annuleren en het product binnen 7 werkdagen na ontvangst aan de apotheek retourneren en ontvangt u binnen 30 dagen na ontvangst van het product door de apotheek een restitutie; of,
2. de apotheek verzoeken om het product te vervangen.

De apotheek vergoedt de retourkosten voor gebrekkige, beschadigde of verkeerd verstrekte producten. In geval het voorgaande intreedt, bestaan de enige verplichtingen van de apotheek uit de hierboven onder 1 en 2 genoemde verplichtingen.

Retouradressen en -instructies zijn inbegrepen in de bevestigings-e-mail van uw bestelling en verzending.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verstrekte diensten of producten kunt u contact opnemen met de klantenservice van Dokteronline via: www.Dokteronline.com/contact

Dokteronline streeft ernaar om:
* klachten zo spoedig mogelijk te verwerken;
* u te melden binnen welk tijdsbestek uw klant verholpen wordt; en
* u op de hoogte te houden tijdens het proces.

Handelsmerken en auteursrecht
Deze site is beschermd onder auteursrecht, handelsmerk en ander toepasselijk recht. Het is verboden de inhoud van deze site, inclusief haar code en software te modificeren, te kopieren, te verveelvoudigen, opnieuw uit te brengen, te uploaden, te verzenden, over te dragen, openbaar te maken, te verspreiden of er afgeleide informatie op te baseren. De inhoud bestaat uit auteursrechtelijk beschermde werken in eigendom van Dokteronline of van derden die ons van inhoud voorzien hebben. Gedownloade inhoud of in druk verschenen inhoud mag op geen enkele wijze gewijzigd worden en dergelijke inhoud moet alle auteursrechtelijke en eigendomsrechtelijke verwijzingen bevatten. Enige vorm van framing van de website is verboden. ONRECHTMATIG OF ONWETTIG GEBRUIK VAN INHOUD VORMT EEN INBREUK OP HET AUTEURSRECHT. OVERTREDING VAN HET AUTEURSRECHT GELDT ALS MISDRIJF EN WORDT CIVIELRECHTELIJK EN STRAFRECHTELIJK VERVOLGD ONDER DE BEPALINGEN VAN BINNENLANDS EN BUITENLANDS RECHT.

Veiligheid
Hebt u eerder gebruik gemaakt van de website dan is voor toegang tot uw gegevens een wachtwoord vereist. U bent volledig verantwoordelijk voor (1) het nakomen van een strikte geheimhoudingsplicht van uw wachtwoord (2) het niet toestaan dat anderen uw wachtwoord gebruiken om bestellingen via de site te plaatsen, (3) kosten, beschadiging of verlies ten gevolge van het niet geheim houden van uw wachtwoord en (4) het tijdig schriftelijk melden dat uw wachtwoord ten gevolge van veiligheidsproblemen gedeactiveerd moet worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade met betrekking tot diefstal van uw wachtwoord, het bekendmaken van uw wachtwoord of uw instemming om anderen gebruik te laten maken van de site met behulp van uw wachtwoord. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk in te lichten in geval van illegaal gebruik van uw wachtwoord.

PRIVACYVERKLARING

DoktorOnline en/of Zapotheek.nl
Alle inhoud van deze site, waaronder tekst, illustraties, logo’s, pictogrammen van knoppen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, zijn eigendom van Dokteronline of van aanbieders van de inhoud en is beschermd door internationale auteursrechtelijke wetgeving. Deze site of delen ervan mogen niet verveelvoudigd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden geëxploiteerd zonder expliciete schriftelijke toestemming van de onderneming.

Uw privacy
De privacyverklaring van zapotheek.nl en Dokteronline heeft tot doel onze belofte van bescherming van uw privacy tot uitdrukking te brengen. Wij respecteren uw privacy. Alle door u verstrekte persoonsgebonden gegevens worden uitsluitend gebruikt om u optimaal van informatie te voorzien. Aanmelding is niet noodzakelijk om de website te gebruiken. Voor de bespoediging van toekomstige aankopen en om te voorkomen dat u uw gegevens steeds weer opnieuw moet invoeren, kunt u zich echter bij Dokteronline aanmelden. Dokteronline via zapotheek.nl beschermt uw persoonsgebonden gegevens door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Dokteronline verifieert gebruikersnaam en wachtwoord van nieuwe klanten altijd door middel van een e-mail-bericht. Op ons bestelformulier vragen wij u om bepaalde persoonsgebonden gegevens die aan de apotheek en arts – indien van toepassing – verzonden moeten worden. Wij verzoeken u om ons geen zaken te melden waarvan u niet wenst dat deze bij ons bekend zijn.

Niet-openbaarmaking aan derden
Wij maken uw persoonsgebonden gegevens niet openbaar aan derden (met uitzondering van apotheek en arts, indien van toepassing). Wij verkopen, verhuren of verhandelen uw persoonsgebonden gegevens niet zonder uw expliciete instemming voor marketingdoeleinden aan of met derden. Wij houden eventueel statistieken voer het gebruik van onze website bij, zoals traffic en aanverwante site-informatie. Deze informatie bevat echter geen persoonsgebonden gegevens.

Contact met de arts en/of apotheek
De artsen en apotheek die uw bestelling voor Dokteronline via zapotheek.nl uitvoeren, zijn juridisch en/of professioneel verplicht om contact met u op te nemen wanneer verdenking bestaat dat het voorschrijven of leveren van het bestelde product aan u problemen gaat opleveren. Het is daarom mogelijk dat arts, apotheek of particuliere vervoerder rechtstreeks contact met u opnemen. Deze ondernemingen bewaren, gebruiken of delen uw persoonsgebonden gegevens niet voor bijkomstig gebruik. Indien u klachten heeft over de correspondentie ontvangen van een arts, apotheek of particuliere vervoerder, kunt u contact met ons opnemen via www.Dokteronline/contact.

Veiligheid van uw gegevens
Wij houden ons aan strikte beveiligingsprocedures bij de opslag en bekendmaking van de door u aan ons verstrekte gegevens. Daarmee willen wij illegale toegang tot of onwettig gebruik van uw persoonsgebonden gegevens voorkomen.

E-mail
U ontvangt van Dokteronline uitsluitend e-mails wanneer u om aanvullende informatie verzocht hebt. Wij kunnen ook uw e-mailadres gebruiken om uw bestelling/verzoek te bevestigen en om vragen te beantwoorden, die u online gesteld hebt. Wij zullen u niet lastig vallen wanneer u niet zelf om aanvullende informatie verzocht hebt!

Nieuwsbrief
Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, kunt u erop vertrouwen dat uw persoonsgebonden gegevens en e-mailadres niet verkocht, uitgewisseld of in welke vorm dan ook met derden gedeeld worden. Wij behandelen u persoonsgebonden gegevens vertrouwelijk en gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor toezending van de aangevraagde nieuwsbrief. U kunt u te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief..

Beleid voor kinderen
Indien u jonger bent dan 18 jaar kunt u onze webshop alleen gebruiken onder begeleiding van een ouder of verzorger.

Uw toestemming
Door gebruik te maken van onze website geeft u ons toestemming tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgebonden gegevens op de in de privacyverklaring vastgelegde wijze. Wijzigingen van onze privacyverklaring worden op deze site bekendgemaakt.

Andere websites
Dokteronline en/of zapotheek.nl is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van gelinkte websites die niet in eigendom zijn van en onderhouden worden door Dokteronline.

Bekendmaken van wijzigingen
Indien Dokteronline of zapotheek.nl in de algemene voorwaarden of de privacyverklaring wijzigingen aanbrengt, worden deze wijzigingen op de website bekendgemaakt. Indien Dokteronline of zapotheek.nl besluit gebruikt te maken van persoonsgebonden gegevens op een andere wijze dan vermeld in de privacyverklaring die geldig was ten tijde van het verzamelen van de persoonsgebonden gegevens, stelt Dokteronline u op de hoogte via e-mail en u verzoeken met de wijzigingen in te stemmen.

Juridisch
Deze overeenkomst valt onder het recht van Spanje en u stemt ermee in zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Spanje.

Volledige overeenkomst
Deze overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen u en zapotheek.nl en/of Dokteronline via zapotheek.nl ter zake van de inhoud en vervangt alle andere mondelinge of schriftelijke mededelingen hieromtrent. Wij behouden ons het recht voor deze overeenkomst op enig moment te wijzingen zonder u hiervan vooraf in kennis te stellen. Wij maken alle wijzigingen van deze overeenkomst op de site bekend. Deze wijzigingen zijn met ingang van bekendmaking van kracht. Het is te allen tijde uw verantwoordelijkheid om de meest recente versie van deze overeenkomst te lezen voordat u van de site gebruikmaakt zodat u zeker van bent dat u met wijzigingen in de algemene voorwaarden en die op deze overeenkomst betrekking hebben, instemt . U stemt ermee in dat deze standaard voor de bekendmaking van wijzigingen van deze overeenkomst redelijk is. Uw gebruik van de site na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging van deze overeenkomst vormt uw toestemming dat u gehouden bent tot de voorwaarden van deze overeenkomst wijziging.

Opzegging
Uw recht tot toegang en gebruik van de site worden onmiddellijk en zonder verdere kennisgeving beëindigd in geval van schending van deze algemene voorwaarden. Wij kunnen deze overeenkomst of delen hiervan en/of uw recht tot gebruik van de site op elk moment beëindigen, al dan niet onder opgave van redenen. Wij behouden ons het recht voor om de site op enig moment op te heffen of te wijzigen.

Alle rechten van Dokteronline en zapotheek.nl uit hoofde van deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op vertegenwoordigers, tussenpersonen of derden die in opdracht van Dokteronline de verplichtingen van Dokteronline uit hoofde van deze algemene voorwaarden uitvoeren.

Overdracht en rechtsafstand
Dokteronline en zapotheek.nl kunnen deze overeenkomst, volledig of gedeeltelijk en geheel naar eigen goeddunken overdragen. U mag uw rechten uit hoofde van deze overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dokteronline of zapotheek.nl overdragen. Hierbij erkent en aanvaardt u dat deze overeenkomst persoonsgebonden is. Hieraan ten grondslag liggen de vereisten omtrent uw medische omstandigheden zoals aangegeven in de medische vragenlijst en u stemt ermee in dat u de uit hoofde van deze overeenkomst gekochte producten niet aan derden verstrekt, verkoopt of op enig andere wijze verspreidt. Een pogingen uwerzijds om uw rechten uit hoofde van deze overeenkomst zonder onze toestemming over te dragen, is nietig. De rechtsafstand door Dokteronline van het niet naleven van een bepaling van deze overeenkomst geldt niet en kan niet worden uitgelegd als rechtsafstand van een schending of vervolgschending van dezelfde of een andere soort.

Scheidbaarheid
Indien om welke reden ook een bevoegd rechter besluit dat een bepaling van deze overeenkomst, of een deel daarvan, geen rechtskracht heeft, zal de desbetreffende bepaling zoveel en toelaatbaar mogelijk gehandhaafd worden, om recht te doen aan de intenties van partijen. De overige bepalingen van deze overeenkomst zijn scheidbaar, geldig en van kracht als ware de niet-afdwingbare bepaling er geen deel van.

Algemeen
Met uitzondering van de verplichting tot betaling zijn u noch Dokteronline of zapotheek.nl op welke wijze dan ook direct of indirect aansprakelijk voor tekortkoming of respijt bij het nakomen van deze overeenkomst of delen ervan ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs niet beïnvloed kunnen worden, waaronder maar niet beperkt tot overmacht.

Paragraaftitels
Paragraaftitels dienen slechts het leesgemak, gelden niet als onderdeel van deze overeenkomst en kunnen niet worden uitgelegd als variant, wijziging of verandering van de desbetreffende bepaling.